top of page

Rekisteritiedot

Tämä on Tmi Anu Karpin ja tämän sivuston tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.7.2020. Päivitetty 27.2.2023.

1 Rekisterin nimi

Tmi Anu Karpin asiakasrekisteri

2 Rekisterin pitäjä

Tmi Anu Karp

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tmi Anu Karpin asiakasrekisteristä vastaava henkilö on Anu Karp.

4 Rekisterin käyttötarkoitus

Potilas-ja asiakastietorekisterin tarkoitus on asiakastietojen, asiakaskäyntien ja asiakaspalautteiden kirjaaminen ja arkistointi. 

Asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksesta myös yrityksen suoramarkkinointiin ja yrityksen oman toiminnan seurantaan ja tilastointiin. 

 

5 Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia rekisteröityä asiakasta koskevia tietoja:

​​

  • Etu- ja sukunimi

  • Syntymäaika

  • Henkilötunnus

  • Puhelinnumero

  • Osoite

  • Sähköpostiosoite

  • Asiakassuhteen alkamisajankohta

  • Terapiajaksoa koskevat tiedot 

Asiakasrekisteriin kirjattavia tietoja saadaan asiakkaalta, hänen lähipiiriltä ja asiakkaan suostumuksesta muilta hoitoon osallistuvilta tahoilta. 

6 Rekisterin ylläpitojärjestelmä

Rekisteri on manuaalinen. Rekisteriin kerätyt tiedot säilytetään palveluntuottajan tiloissa, lukitussa kaapissa.

7 Rekisterissä olevien tietojen luovutus

Asiakasta koskevia tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella. Lupa tähän pyydetään esitietolomakkeella hoitojakson alkaessa. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen, hoitojakson/lähetteen antaneelle taholle ja maksajataholle. Muussa tapauksessa henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojaaminen

Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä. Tiedot on tallennettu palveluntarjoajan manuaaliseen asiakastietorekisteriin.

10 Tarkastusoikeus ja tietojen korjaus

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää tietojen oikaisua, niiden poistoa tai täydentämistä. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisesti hoitaneelle fysioterapeutille.

Rekisteriseloste

bottom of page